Tietosuojaseloste: Raision Rinkka ry:n osallistujarekisteri

(Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 6.3.2023.)

1. Yleistä

Raision Rinkka ry (jäljempänä Yhdistys) on sitoutunut suojaamaan toiminnassaan jäsentensä henkilötietoja ja kunnioittamaan heidän yksityisyyttään. Jäsenten tietoja käsitellään tässä selosteessa
eriteltyjä tarkoituksia varten ja vain niiden toimesta, joilla on tehtävänsä perusteella oikeus tietojen käsittelyyn.

2. Jäsenrekisteriä (CRM-jäsenpolku) pitää Suomen Latu ry, joka on rekisterinpitäjänä tehnyt jäsenrekisteriin liittyvän tietosuojaselosteen, jonka mukaisesti jäsentietoja käsitellään. Jäsenrekisteriin on pääsyoikeus henkilökohtaisesti niillä, joille Yhdistyksen hallitus on oikeuden antanut.

3. Jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste on luettavissa Suomen Ladun verkkosivuilta.

4. Rekisterinpitäjä

Raision Rinkka ry, raisionrinkka@gmail.com

5. Rekisterin nimi

Raision Rinkka ry:n osallistujarekisteri

6. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen tapahtumien (retket, kurssit ja koulutukset) ja vuokraustoiminnan (lomaosakkeet, retkeilyvälineet ja ulkoilumaja) toteuttamiseen. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

7. Rekisterin tietosisältö

Tapahtumien osallistujalistaan kerätään henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä
mahdollinen erikoisruokavalio.

Retkeilyvälineiden, ulkoilumajan ja lomaosakkeiden vuokrausta varten kerätään henkilön nimi,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin ja vuokraukseen osallistujat ilmoittavat tiedot itse. Alle 15-vuotiaiden osalta tietojen
ilmoittamisesta vastaa huoltaja.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät kunkin tapahtuman järjestäjät, vuokraustoimintaan nimetyt henkilöt sekä tapauskohtaisesti toiminnan järjestämisessä mukana olevat yhteistyökumppanit, esimerkiksi vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) edustaja tai yhdistyksen ulkopuolinen retkivetäjä.

Majoitus- ja erityisruokavaliotiedot luovutetaan tapahtumakohtaisesti majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille.

Maksullisista tapahtumista tiedot luovutetaan yhdistyksen sisäisesti taloudenhoitajalle kirjanpidollisia toimia varten vuokraukseen, maksulliseen tapahtumaan tai muuhun toimintaan nimettyjen henkilöiden toimesta. Muita säännönmukaisia luovutuksia ei ole.

10. Tietojen siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tai vuokraamiseen nimettyjen henkilöiden henkilökohtaisissa tiedostoissa. Tiedot sijaitsevat tietokoneella tai älylaitteella salasanalla suojattuina, paperilla oleva tieto nimetyn henkilön kotona lukollisessa tilassa. Tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen tai viimeistään, kun maksullisista tapahtumista tai vuokrauksen kohteesta on saatu suoritus. Muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: raisionrinkka@gmail.com. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alle 15-vuotiaan lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.